Hmong/Hmoob

Zoo Siab Txais Tos-  

Qhov Chaw Nyob Sab Qaum Teb Uas Muab Kev Pab Rau Cov Me Nyuam thiab Cov Hluas uas Xav Tau Cov Kev Pab Tshwj Xeeb (The Northern Regional Center for Children and Youth with Special Health Care Needs, CYSHCN) yog ib qhov chaw muaj kev pab rau cov tsev neeg muaj cov me nyuam (0-22) uas muaj ib hom mob xiam oob qhab twg los yog xav tau kev pab nrhiav kom paub tus mob. 

Peb kuj tseem muaj nyiaj txais (loans) pab rau cov niam cov txiv los ntawm peb qhov chaw nyeem ntawv (library), nyiaj pab kawm ntawv (scholarships) rau kev cob qhia thiab cov rooj sib tham (conferences), kev sib pab txhawb los ntawm cov neeg ua hauj lwm uas tau muaj teeb meem hauv lub neej dhau los, thiab ua ntawv xa mus rau peb lub koom txoos koom tes ua hauj lwm ua ke ntawm Niam Txiv-rau-Niam Txiv (Parent-to-Parent support network) nyob thoob plaws lub xeev. Lub chaw ua hauj lwm ntawm Qhov Chaw Nyob Sab Qaum Teb (The Northern Regional Center office) yog nyob hauv Wausau, Wisconsin thiab ua hauj lwm muaj kev pab rau 15 counties thiab 6 tribes. Cov neeg ua hauj lwm yuav muaj sij hawm los muab kev pab rau kev daws teeb meem, muab ntaub ntawv qhia paub los yog ua ntawv xa mus rau cov chaw muaj kev pab hauv lub zej zos, lub xeev, thiab lub teb chaws. Peb keev ntoj ncig tuaj rau hauv koj cheeb tsam yog li peb tuaj yeem nqa tau tej ntaub ntawv tuaj tso rau koj, nrog koj haus kas fes sib ntsib sib tham, los yog tsa muaj ib qho kev cob qhia rau hauv koj lub zej zos. 

Hauv qab no yog cov ntaub ntawv ua lus Hmoob hais txog cov me nyuam muaj mob xiam oob qhab. 

Ntaub ntawv tuaj ntawm Feem Muab Cov Kev Pab rau Kev Noj Qab Haus Huv (Department of Health Services) 

Ntaub Ntawv Pab Tau Zoo rau Cov Tsev Neeg nyob hauv Cov Kev Pab Cuam rau Cov Me Nyuam (Children’s Services Programs) 

Kev Pab Cuam Cov Ntaub Ntawv 

Cov Ntawv Xov Xwm (All in for Kids Newsletters) muaj cov ntaub ntawv qhia rau cov tsev neeg hais txog cov kev pab cuam 

Lub Chaw Ua Hauj Lwm Saib Xyuas Me Nyuam Muaj Tus Mob Nyuaj Siab Mob Hlwb (Office of Children’s Mental Health) 

Pacer Center  

Tus qauv Pyramid Model pab cov tsev neeg uas muaj cov me nyuam tseem yau hais txog txoj kev tswj rau sab siab ntsws. Muaj ntau lub koom txoos zov me nyuam thiab saib xyuas me nyuam thaum tseem yau hauv Wisconsin siv tus qauv no. Cov npe ntawm cov kev pab no yuav nrhiav tau raws hom lus hais (language). children.wi.gov/Documents/FeelingsThermometer/How%20to%20use%20Feelings%20Thermometer%20-%20Hmong.pdf

Muab Kev Txhawb Nqa Txhua Txoj Kev Ua Tau, Txais Tos Txhua Lub Suab yog ib pab pawg ntawm cov Tsev Neeg Hmoob tuaj ntawm Minnesota  www.facebook.com/groups/SAWVrise

Txoj hauj lwm ntawm SAWV yog los mus (1) muab kev txhawb nqa cov tib neeg muaj mob xiam oob qhab thiab lawv tsev neeg kom muaj txoj cai ib yam li lwm pab pawg (2) ua kom paub thiab lees txais cov neeg muaj mob xiam oob qhab hauv tsoom Hmoob kom zoo dua qub los ntawm txoj kev kawm kom paub thiab kev sib tham sib txuas lus.